Ledelse

Ledelse

På Fonden Fællesbo Grindsted er der en leder som har det overordnede ansvar for fonden. Ud over lederen er der ansat en koordinator.

Peter Ladekarl Hansen udtaler om ledelsesarbejdet på Fællesbo:

”Jeg har været leder af Fonden Fællesbo Grindsted siden 2014. Som øverst ansvarlige leder refererer jeg direkte til bestyrelsen. I samarbejde med bestyrelsen har mit fokus været organisatorisk udvikling af Fællesbo. Fællesbo fremstår i dag som et professionelt socialpædagogisk botilbud, hvor borgeren er i centrum. Faglighed og samarbejde er nøgleord i denne sammenhæng.

Ledelsesmæssigt perspektiv

Mit ledelsesmæssige teoretiske ståsted udspringer fra en forståelsesramme, der er inspireret af det socialkonstruktionistiske perspektiv. I det socialkonstruktionistiske perspektiv er der fokus på relationen mellem mennesker. Dette giver sig udtryk i et fokus på den relationelle koordinering. Den relationelle koordinering omhandler koordination af den fælles opgaveløsning. Herved øges fokus på den røde tråd gennem organisationen. I et borgerperspektiv ses dette som en mere ensartet pædagogisk indsats, der er med til at skabe en tryg og forudsigelig hverdag. Det giver ligeledes gode forudsætninger for udvikling af den enkelte.

Gennem en langsigtet strategi med fokus på at udvikle Fonden Fællesbo Grindsted til et professionelt og attraktivt botilbud, har og er et af fokusområderne på Fællesbo at få kerneopgaven i centrum. Formålet med dette er at styrke den faglige identitet på Fællesbo, og skabe rammer for, at medarbejderne og borgere ”går i samme retning”. Her har der været fokus på personalets kompetencer og udviklingspotentialer og i arbejdet med kerneopgaven har den teoretiske overbygning været Social Kapital. Herudover er der løbende fokus på det psykiske arbejdsmiljø.

Som leder af en personalegruppe er mit fokus orienteret på processer og optimering af disse. I arbejdet med forandringer og processer er jeg inspireret af Kim og Ma beskrivelse af Fair proces. Fair proces har fokus på de 3 grundelementer engagement, forklaring og forventningsafstemning”. Dette er med til at forandring sker så hensigtsmæssigt og succesfuld som muligt.”