Pædagogiske tiltag og metoder

Overordnet filosofi & tilgang

I vores overordnede filosofi ser vi det enkelte menneske som unikt og med iboende ressourcer. Dette betyder at vi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer i de daglige gøremål samt i det sociale samspil med omverdenen. Der arbejdes med selvstændighed, selvhjulpenhed og det at tage ansvar og del i eget liv. Vi støtter og vejleder den enkelte borger til at træffe selvstændige valg/beslutninger. Fællesskabet vægtes højt, derfor arbejdes der med at give den enkelte borger en oplevelse af, at være vigtig og bidrage til fællesskabet. Vi ser arbejdet med relationsdannelse som elmetræer, da dette er med til at forme det enkelte individs identitet og adfærd.

Vores ambition på Fællesbo Kirkegade er at skabe rammer, så den enkelte borger udnytter sine ressourcer optimalt. Rammerne sættes således, at den enkelte borger kan give udtryk for sine ønsker samt udvise initiativ og stå ved sig selv, og dermed optimere muligheden for følelsen af livskvalitet.

Det daglige arbejde tilrettelægges ud fra borgernes individuelle behov med udgangspunkt i den enkeltes handleplan.

Metoder & tilgange

Active Support
Active Support er en videns baseret helhedsorienteret metode, der anvendes i praksis og direkte målrettet borgeren. Den enkelte støttes aktivt i at blive så selvstændig og selvhjulpen som muligt og metoden har fokus på at støtte mennesker, til at leve et liv fuldt ud som alle andre både i hjemmet, i det personlige liv og i samfundet.

Active Support er en videnskabelig baseret model der sikrer, at mennesker støttes i at deltage i alle aspekter af deres dagligdag uanset graden af intellektuel formåen, graden af handicap eller adfærd, der udfordrer i hverdagen.

På Fællesbo Kirkegade bruger vi metoden Active Support til indlæring og deltagelse af daglige praktiske gøremål. Metoden er systematisk opbygget og sikrer en ensartethed i støtten til den enkelte borger. Metoden er integreret i vores planlægningssystem Sekoia. Her hjælper planlægningssystemet til at personalet støtter og udvikler borgeren ud for de beskrivelser, der ligger for den korrekte støtte.

Metoden Active Support bliver brugt som filosofi på Fællesbo i forbindelse med, at borgerne skal kunne mest muligt selv, og at handicap ikke skal forhindre den enkeltes borges livsudfoldelse.

Kontakt-ø
En kontakt-ø er en konkret afgrænset og målrettet aktivitet, som giver mulighed for kontakt mellem borger og medarbejder. Rammen omkring en kontakt-ø er altid helt fast og ligger på et planlagt tidspunkt inden for et tidsbestemt forløb. Start og sluttidspunkt for kontakt-øen kan markeres med et lille ritual, f.eks. et lys der bliver tændt når forløbet starter og pustes ud når det afsluttes.

Ved at arbejde regelmæssigt og struktureret med kontakt-ø skabes der en daglig rytme og forudsigelighed, som har stor betydning for den enkelte borgers trivsel. På den måde giver de daglig tilbagevendende aktiviteter i kontakt-ø, borgerne en fornemmelse af kontrol og forudsigelighed, som er med til at styrke deres selvtillid og tillid til omverdenen.

 

På Fællesbo Kirkegade bruges metoden bl.a. til at skabe et rum for samtale, hvori omgivelsernes kontekst forklares. Kontakt-ø bliver således et pædagogisk redskab, hvor der bliver mulighed for at arbejde med Aaron Antonovskys 3 begreber for skabelse af sammenhænge: Begribelighed (forudsigelighed), håndtérbarhed (belastningsbalance) og meningsfuldhed (delagtighed/deltagelse)

Indholdet af kontakt-øen kan variere fra gang til gang, alt efter borgerens ønsker og tilkendegivelser. I kontakt-øen skabes et rum, hvor der er koncentreret én-til-en kontakt. Det bliver således et redskab til at styrke relationen og skabe tilknytning mellem borger og medarbejdere.

På Fællesbo Kirkegade tager brugen af kontakt-ø som pædagogisk redskab altid afsæt i den enkelte borgers individuelle behov, hvortil selve metoden er tilpasset.

Social story
Social story (social historie) kan støtte og hjælpe brugeren med at forbedre egne sociale færdigheder og i at udvise en mere hensigtsmæssig adfærd.

Social historie er en metode til at give borgeren konkrete informationer, der kan støtte og hjælpe med at forbedre egne sociale færdigheder og i at udvise en mere hensigtsmæssig adfærd. En social historie er en kort historie, som beskriver en social situation og de ønskede reaktioner herpå. Sociale historier kan betragtes som en slags drejebog som anviser handlestrategier i forskellige sociale situationer. En social historie bruger bestemte former for sætninger til at lære om sociale færdigheder. Selve den sociale historie er skrevet til den enkelte borger til den specifikke situation. Udseende og indhold er tilpasset den enkelte borgers udviklingsniveau og den givne situation. Selve den sociale historie skal være konkret og kan både indeholde tekst og billeder.

Borgeren skal være i centrum af historien, den skal være personlig og omhandle borgeren. Borgeren skal altså have ejerskab. Historien skal være ens hver gang, det er derfor vigtigt at læse den højt og ikke kun snakke om billederne. Selve den sociale historie kan læses højt lige før situationen eller flere gange om dagen, hvis det er en situation, der opstår løbende.