Handleplaner

Borgernes handleplaner

Arbejdet med borgernes mål

På Fællesbo Kirkegade afvikles der som udgangspunkt et opfølgningsmøde for borgerne en gang årligt. Selve mødeafholdesen er individuel for hver borger. Som udgangspunkt er det et fysisk møde i borgerens eget hjem. På dette møde deltager borgeren, leder på Fællesbo Kirkegade, kontakthjemmevejleder fra Fællesbo Kirkegade, de pårørende (hvis borgeren ønsker dette), sagsbehandler og evt. personale fra borgerens beskæftigelse. Inden det årlige opfølgningsmøde evalueres borgerens år gennem en statusbeskrivelse, der sendes til handlekommunen. Statusbeskrivelsen bliver udarbejdet af borgerens kontakthjemmevejleder i samarbejde med borgeren selv.

Det sidste punkt på opfølgningsmødet er en drøftelse af det efterfølgende års §141 handleplan for borgeren.

Efter opfølgningsmødet sender handlekommunen §141 handleplan til borgeren og en bestilling til Fonden Fællesbo Grindsted.

Med udgangspunkt i §141 handleplan udarbejdes der i samarbejde mellem borger og pædagogisk personale delmål ud fra de indsatsmål der er for borgeren.

Selve delmålene er delt op i følgende skabelon:

Beskrivelsen af indsatsmål:

  • Udførelsen af indsatsmålet (De delmål der arbejdes med):
  • Delmålet
  • Formålet med delmålet
  • Metode til at indfri delmålet
  • Beskrivelse af fremgangsmåde
  • Målbarhed (hvad beviser at det sker, hvad er det vi kan se der sker?)
  • Hvordan skal det dokumenteres?
  • Evaluering (Hvornår evalueres der? (Husk opfølgningsdato på Sekoia og evt. datoer til personalemøde) Hvad evalueres? Hvem evaluerer?)
  • Hvornår forventes delmålet afsluttet?
  • Fremtiden (Er der et delmål, der kommer i forlængelse af dette?)

Delmålet der arbejdes med vil oftest være tilknyttet borgerens opgaveliste i Sekoia og vil derfor blive en naturlig og synlig del af borgerens hverdag. Selve delmålet kan ligeledes været tilknyttet ”skema” i Sekoia. Dette kan være med til at give præcis data for, om delmålet har effekt efter hensigten eller det skal justeres.